ANBI

Als ANBI dienen wij diverse gegevens openbaar te maken via onze internetsite. Doel van deze regelgeving is dat door de transparantie het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector wordt bevorderd. Op onze internetsite moeten de volgende gegevens van de ANBI staan:

 1. De naam van de instelling (eventueel met vermelding van de publieksnaam):
  Stichting Pater Jan Molenaar (KvK nummer: 37109894).
 2. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (hierna RSIN) dat door de Kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend of het fiscaal nummer van de instelling: 8160.34.679.
 3. Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het emailadres van de instelling:
  De Zeelt 6
  1747 ET TUITJENHORN
  0226-391811 / 06-49633880
  christamolenaar@quicknet.nl
 4. De doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:
  Het financieel mogelijk maken dat kansarme kinderen een opvoeding en scholing genieten om hun zelfredzaamheid te bevorderen.
 5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling:
  Zie tabblad ‘Beleid en projecten’.
 6. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de instelling (met uitzondering van de namen van bestuurders van kerkgenootschappen en de namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek ontheffing heeft verleend vanwege gevaar voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders):
  Zie tabblad ‘Het bestuur’.
 7. Het beloningsbeleid van de instelling. Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten en niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen: bij Stichting Pater Jan Molenaar werkt iedereen op vrijwillige basis en niemand ontvangt een beloning. Daarbij worden alle kosten van vergaderingen, telefoon, porti etc. door de bestuursleden privé voldaan.
 8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) van de instelling:
  Zie tabblad ‘Beleid en projecten’.
 9. De balans en staat van baten en lasten, met toelichting (voor zuivere Kantoor Hoofddorp vermogensfondsen, dat zijn instellingen die niet actief geld of goederen werven onder derden, en voor kerkgenootschappen alsmede hun Datum zelfstandige, onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd volstaat een 3 december 201e (verkorte) staat van baten en lasten en een overzicht van de onze referentie voorgenomen bestedingen, met toelichting). De instelling moet deze financiële verantwoording binnen zes maanden na het afloop van het boekjaar publiceren vanaf 2014 voor elk boekjaar waarin de instelling een ANBI is:
  Zie tabblad ‘Jaarverslagen’.